Algemene voorwaarden Spring! Kindcoaching 

 

Algemeen 

Spring! kindcoaching is opgericht door Carla Pigmans, gevestigd te Leerdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17273889 Ik richt me op het coachen van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en opvoeders, het geven van jongerentrainingen t.b.v. weerbaarheid en sociale vaardigheden, het geven van groepslessen om een ‘Zachte landing’ in de week te ervaren, het geven/organiseren van workshops, informatie momenten en themabijeenkomsten. Ook geef ik de training True Colors voor jongvolwassenen t.b.v. het vergroten van het zelfbewustzijn. 

 

Diensten

Al mijn diensten zijn gericht op inzicht, bewustwording en groei. Dit geldt zowel voor de ouders, de jongere, als het kind. Ouders passen dit naar eigen inzicht toe en/of helpen hun kind bij zijn/haar verdere ontwikkeling en groei. Ik kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven.

 

Overeenkomst 

Na een kennismaking, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op mijn expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs. 

We stellen samen een haalbaar doel. We investeren allebei in de weg naar het doel. Ik verplicht mij tot maximale inspanning. Dat verwacht ik ook van jou. We maken globaal een inschatting van de duur van het traject. Mocht dit gaandeweg korter of langer duren, dan wordt dit op tijd helder.

Is het doel behaald, dan is het traject rond. Er kan gaandeweg een nieuw doel ontstaan. Desgewenst bepalen we een vervolgtraject. Ook kunnen in sommige gevallen eenmalige sessies worden afgesproken. 

Zie ik in de samenwerking dat het proces niet meer klopt, dan bespreek ik dat met je en kan ik besluiten het traject te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer je met regelmaat de door ons gemaakte afspraken niet nakomt of aantoonbaar niet meewerkt. Jij mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen. Je betaalt alle genoten sessies en bent verder tot niks verplicht. 

 

Coaching/ begeleiding kinderen tot 16 jaar 

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. 

De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching/begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Ik kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. 

 

Aansprakelijkheid 

Mijn advies is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Ik ben nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door mij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van mijn kant. Vergoeding aan ouders of de jong volwassene, kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens mijn aansprakelijkheidsverzekering. Voor lichamelijke- en psychische klachten, raad ik aan altijd contact op te nemen met uw huisarts. 

 

Vertrouwelijkheid 

Ik ben verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind, vraag ik altijd eerst toestemming aan de ouders. Indien kinderen mij vertrouwelijke informatie verstrekken blijft deze informatie veilig bij mij, tenzij ik inschat dat het kind zichzelf en/of een ander in een onveilige situatie doet belanden. Dan ben ik verantwoordelijk om ouders op de hoogte te brengen. Altijd na overleg met het kind, dit om de vertrouwensband niet te beschadigen. Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim. Het kan zijn dat ik een vraag over een traject wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor. 

 


Regels rondom afspraken 

Indien het voor het welbevinden van het kind beter is dat de ouder(s) bij de coaching/begeleiding is/zijn, is dit geen enkel probleem en zelfs wenselijk. Na een begeleidings- of coachingsmoment is er eventueel kort gelegenheid om vragen te stellen en of een en ander te bespreken. Ook is dit tussentijds mogelijk via mail of telefoon. 

Tijdens een evaluatiegesprek worden de vorderingen met betrekking tot het kind uitgebreid besproken. 

 

Verslaglegging 

Verslaglegging bewaar ik in mijn administratie en zal nooit zonder toestemming van ouders aan derden worden verstrekt. 

 

Verhindering 

Kun je niet komen en geef je dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Zeg je de afspraak af binnen 24 uur voorafgaande de afspraak, dan ben ik genoodzaakt de gebruikelijke kosten in rekening te brengen. We overleggen samen indien er sprake is van overmacht en ziekte. 

Jongerentraining Springkracht! De Springkracht! training voor kinderen is een traject van tien lessen. De factuur wordt vooraf verstuurd. De betaling van de training is altijd voor de gehele training en niet voor losse lessen. 

 

Groepslessen Zachte landing 

De betaling van de groepslessen gaat per blok van 10 lessen. De factuur voor een blok wordt aan het begin van het blok verstuurd. Voorafgaand aan een blok kan aangegeven worden welke lessen niet gevolgd kunnen worden. Deze lessen worden dan niet gerekend. De lesdata per blok staan op de website. 

 

Tarieven 

De tarieven staan vermeld op mijn website (www.springkindcoaching.nl) of zijn op te vragen bij mij.
Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Wanneer blijkt dat meer tijd nodig is, dan maken we een vervolg (bel)afspraak die ik in rekening zal brengen onder het tarief van oudercoaching-/begeleiding. 

 

Betaling 

De coaching sessies worden wekelijks achteraf gefactureerd ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. Je betaalt binnen de aangeduide termijn van 14 dagen. Lukt dit om welke reden dan ook niet binnen de termijn, dan neem je contact met mij op. Komt de betaling niet op tijd binnen, dan bericht ik je hierover en krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling er dan nog niet, dan geef ik je een derde herinnering en een aangepaste, verhoogde, factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het verder over aan een incassobureau. Je bent het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd. Betaling in termijnen is in overleg mogelijk. Hierover betaal je geen extra kosten. 

 

Gesprekken met derden 

Ik sta open voor mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. Dit gesprek bereken ik als ouderbegeleiding-/coaching. 

 

Klachten 

Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit niet, dan wenden we ons tot een onafhankelijke mediator en delen we de kosten die dit met zich meedraagt. Ik ben aangesloten bij het Klachtenportaal van beroepsorganisatie Adiona. 

 

Privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Carla Pigmans-den Uijl, praktijk Spring! Kindcoaching, gevestigd te Leerdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17273889. 

 

Persoonsgegevens 

Doel van verwerking 

Ik gebruik uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden. 
Indien u mij uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd. 

Verwerken persoonsgegevens 

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld. 

Beveiliging 

Ik hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij mij zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruik maken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk. 

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. 

Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. 

Bewaartermijnen 

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. 

Ik ben wel genoodzaakt me te houden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren. 

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd. 

Rechten betrokkene 

Ik respecteren uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen.